داوری و جوایز مسابقه صنعت و سلامت

تعداد بازدید:۶۳۷
  • داوری و جوایز:

پس از ارسال ایده در همه محورها و انتخاب ایده های برتر و ارائه حضوری برای داوران، بر اساس نظر داوران به سه ایده برتر جوایز نقدی و غیر نقدی به شرح ذیل اعطا خواهد شد.

  1. نفر اول: شش میلیون تومان نقدی+ اعطای طرح پژوهشی تا سقف شش میلیون تومان+ اعطای تندیس و گواهی مسابقات+ معرفی به مراکز رشد و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی جهت حمایت+ کسب امتیاز برای اعضای باشگاه جهت ارتقاء در رتبه بندی اعضای باشگاه پژوهشگران
  2. نفر دوم: پنج میلیون تومان نقدی+ اعطای طرح پژوهشی تا سقف پنج میلیون تومان+ اعطای تندیس و گواهی مسابقات+ معرفی به مراکز رشد و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی جهت حمایت+ کسب امتیاز برای اعضای باشگاه جهت ارتقاء در رتبه بندی اعضای باشگاه پژوهشگران
  3. نفر سوم: چهار میلیون تومان نقدی+ اعطای طرح پژوهشی تا سقف چهارمیلیون تومان+ اعطای تندیس و گواهی مسابقات+ معرفی به مراکز رشد و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی جهت حمایت+ کسب امتیاز برای اعضای باشگاه جهت ارتقاء در رتبه بندی اعضای باشگاه پژوهشگران