داوری و جوایز مسابقه ملی سلامت آموز

تعداد بازدید:۷۷۳

 

 

داوری و جوایز

پس از ارسال آثار و بررسی توسط داوران، آثار برتر برگزیده خواهند شد. با توجه به اینکه آثار دانشجویان و دانش آموزان به صورت جداگانه ارزیابی خواهد شد، به سه نفر برتر هر محور به تفکیک دانشجو و دانش آموز جمعاً ۱۸ جایز نقدی به شرح ذیل اهدا خواهد شد.

 

جوایز دانش آموزان برای هر محور به صورت جداگانه:

  1. نفر اول: یک میلیون و پانصد هزار تومان+ اعطای تندیس و گواهی مسابقات+ کسب امتیاز برای اعضای باشگاه جهت ارتقاء در رتبه بندی اعضای باشگاه پژوهشگران
  2. نفر دوم: یک میلیون تومان + اعطای تندیس و گواهی مسابقات+ کسب امتیاز برای اعضای باشگاه جهت ارتقاء در رتبه بندی اعضای باشگاه پژوهشگران
  3. نفرسوم: پانصد هزار تومان+ اعطای تندیس و گواهی مسابقات+ کسب امتیاز برای اعضای باشگاه جهت ارتقاء در رتبه بندی اعضای باشگاه پژوهشگران

جوایز دانشجویان برای هر محور به صورت جداگانه:

  1. نفر اول: یک میلیون و پانصد هزار تومان+ اعطای تندیس و گواهی مسابقات+ کسب امتیاز برای اعضای باشگاه جهت ارتقاء در رتبه بندی اعضای باشگاه پژوهشگران
  2. نفر دوم: یک میلیون تومان + اعطای تندیس و گواهی مسابقات+ کسب امتیاز برای اعضای باشگاه جهت ارتقاء در رتبه بندی اعضای باشگاه پژوهشگران
  3. نفر سوم: پانصد هزار تومان+ اعطای تندیس و گواهی مسابقات+ کسب امتیاز برای اعضای باشگاه جهت ارتقاء در رتبه بندی اعضای باشگاه پژوهشگران