آخرین مهلت ارسال ایده های مسابقه ملی صنعت و سلامت

تعداد بازدید:۶۱۱

آخرین مهلت ارسال ایده‌ها: ۳۰ آ بان ۱۳۹۹

نحوه ارائه ایده های برتر: متعاقباً با توجه به شرایط بیماری جهت ارائه حضوری و یا مجازی اعلام خواهد شد.

اختتامیه: متعاقباً با توجه به شرایط بیماری جهت ارائه حضوری و یا مجازی اعلام خواهد شد.