آخرین مهلت ارسال ایده های مسابقه ملی سلامت آموز ( تمدید شد)

تعداد بازدید:۹۰۰

آخرین مهلت ارسال ایده‌ها: ۳۰ آبان ۱۳۹۹

نحوه ارائه ایده های برتر: متعاقباً با توجه به شرایط بیماری جهت ارائه حضوری و یا مجازی اعلام خواهد شد.

اختتامیه: متعاقباً با توجه به شرایط بیماری جهت ارائه حضوری و یا مجازی اعلام خواهد شد.