اعضای شورای سیاست گذاری

تعداد بازدید:۳۳۱

خانم دکتر پروین داداندیش (رئیس شورای سیاست گذاری)
آقای دکتر حمیدرضا رحیمی
آقای دکتر حسن گیوریان
آقای دکتر مهدی حیدری
آقای دکتر سید حسین پیشگر
خانم دکتر لیلا زارع
آقای دکتر امیر هوشنگ رمضانی
آقای دکتر پیمان بابائی
آقای دکتر دیاکو عزیزی
آقای مهندس ابراهیم مهری